Organizacja

  Organizacja

  Status prawny

  Dyrektor Izby Celnej w Opolu  oraz Naczelnik podległego  Urzędu  Celnego  w Opolu  są terenowymi organami administracji rządowej podporządkowanymi Ministrowi Finansów, wykonującymi zadania z zakresu administracji rządowej w województwie opolskim (ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie – Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.).

  Dyrektor Izby Celnej w Opolu  oraz Naczelnik  podległego  Urzędu  Celnego  w Opolu  są organami Służby Celnej, realizującymi w szczególności zadania organów celnych i organów podatkowych (ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej – t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1404, z późn. zm.).

  Właściwość miejscowa organów Służby Celnej w sprawach postępowań celnych, dozoru celnego i kontroli celnej została określona w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 192).

  Właściwość miejscowa organów Służby Celnej w zakresie akcyzy została określona w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju (Dz. U. Nr 32, poz. 220, z późn. zm.).

  Właściwość miejscowa organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych została określa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 481).

  Właściwość miejscowa Dyrektora Izby Celnej Opolu  do udzielania zezwoleń na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowej i loterii promocyjnej została określona w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie określenia obszarów właściwości miejscowej dyrektorów izb celnych do udzielania zezwoleń na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowej i loterii promocyjnej  (Dz. U. Nr 114, poz. 767).

  Izba Celna  w Opolu  wraz z podległym Urzędem Celnym w Opolu  została utworzona na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib (Dz. U. Nr 180, poz. 1404). Na podstawie § 1 pkt 9) Izba Celna w Opolu obejmuje Urząd Celny w Opolu.

  Organizację izb celnych i urzędów celnych określa statut nadany, w drodze zarządzenia, przez Ministra Finansów – zarządzenie Nr 28 Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym (Dz. Urz. MF z 2013 r., poz. 19, z późn. zm.).

  Izba Celna w Opolu  jest jednostką budżetową, czyli jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu państwa. Izba Celna w Opolu  prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.).

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 23.04.2015 Data publikacji: 23.04.2015 10:00 Data ostatniej modyfikacji: 23.04.2015 10:00
  Autor: Justyna Bioły-Kobylańska Osoba publikująca: Justyna Bioły-Kobylańska Osoba modyfikująca: Justyna Bioły-Kobylańska
  Rejestr zmian