Rejestry i archiwa Izby Celnej w Opolu

  Rejestry i archiwa Izby Celnej w Opolu

  Wykaz aktów prawnych regulujących zasady prowadzenia rejestrów, ewidencji oraz archiwum w Izbie Celnej Opolu:

  • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. O narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. nr 123, poz. 698)
  • Zarządzenie nr 65 Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzania dokumentacją w izbach celnych i urzędach celnych. (Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 23 grudnia 2014 r. - poz. 59 )
  • Zarządzenie nr 66 Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt izb celnych i urzędów celnych (Dz. Urz. Ministerstwa Finansów z dnia 23 grudnia 2014 r. - poz. 60)

  W Izbie Celnej w Opolu  prowadzi się rejestry, księgi i inne dokumenty ewidencyjne
  określone w:

  • zarządzeniu nr 23 Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie prowadzenia przez organy Służby Celnej ewidencji towarów, którym nadano przeznaczenie celne oraz wzorów rejestrów, innych dokumentów ewidencyjnych oraz wzorów formularzy używanych w toku sprawowania kontroli (Dz. Urz. MF z 2012 r. poz. 26 z późn.zm.)
  • zarządzeniu nr 65 Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzania dokumentacją w izbach celnych i urzędach celnych (Dz. Urz. MF z 2014 r., poz. 59),
  • zarządzeniu nr 66 Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt izb celnych i urzędów celnych (Dz. Urz. MF z 2014 r., poz. 60)
  • zarządzeniu Nr 37 Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie postępowania w przypadku zaskarżenia do sądu administracyjnego decyzji, postanowienia lub innego aktu albo czynności z zakresu administracji publicznej oraz rejestrów prowadzonych w tych sprawach (Dz. Urz. Min. Fin. z 2012 r. poz. 44 z późn.zm.)

  Izba Celna w Opolu udostępnia informację na wniosek zainteresowanego podmiotu, pod warunkiem, że jej udostępnienie nie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w poniższych przepisach:

  • ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o Służbie Celnej (tekst jednolity. Dz. U. z 2013 r., poz. 1404 z późn.zm.)
  • ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn.zm.)
  • ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 z późn.zm.)
  • ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z późn.zm.)
  • ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 782 z późn.zm.)

  Archiwum:

  • w Izbie Celnej w Opolu znajduje się archiwum zakładowe, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Państwowe w Opolu
  • w Urzędzie Celnym  w Opolu  znajduje się składnica akt, nad którą  nadzór sprawuje archiwum zakładowe Izby Celnej w Opolu oraz Archiwum  Państwowe w Opolu
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 23.04.2015 Data publikacji: 23.04.2015 10:23 Data ostatniej modyfikacji: 23.04.2015 10:23
  Autor: Justyna Bioły-Kobylańska Osoba publikująca: Justyna Bioły-Kobylańska Osoba modyfikująca: Justyna Bioły-Kobylańska
  Rejestr zmian