Zamówienia publiczne

  Zamówienia publiczne

  W Izbie Celnej w Opolu zamówień publicznych udziela się na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), gdzie zostały szczegółowo określone zasady i tryby udzielania zamówień publicznych.

  Podstawowymi trybami udzielania zamówień publicznych są:

  1.  przetarg nieograniczony
  2. przetarg ograniczony.

  Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. Zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy.

  Zamawiający po spełnieniu przesłanek określonych w ustawie może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę albo licytacji elektronicznej.
   

  Udzielania zamówień, których wartość nie przekracza 30 000,00 euro dokonuje się z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o zasady określone w Decyzji nr 46 Dyrektora Izby Celnej w Opolu z dnia 12 lipca 2012 r. zasad przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych, dokonywania wydatków ze środków publicznych na zadania, o których mowa w art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku nr 113, poz. 759 ze zm.) w Izbie Celnej w Opolu i podległym Urzędzie Celnym oraz decyzje ją zmieniające tj. Decyzja nr 70 Dyrektora Izby Celnej w Opolu z dnia 10 kwietnia 2012 r. i Decyzja nr 36 Dyrektora Izby Celnej w Opolu z dnia 14 kwietnia 2014 r.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 20.05.2015 Data publikacji: 20.05.2015 09:08 Data ostatniej modyfikacji: 20.05.2015 09:08
  Autor: Izba Celna w Opolu Osoba publikująca: Justyna Bioły-Kobylańska Osoba modyfikująca: Justyna Bioły-Kobylańska
  Rejestr zmian