Zasady udzielania informacji publicznej

  Zasady udzielania informacji publicznej

  Podstawy prawne BIP:

  1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 782 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10,poz.68)

  Ogólne zasady udostępniania informacji publicznej

  1. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu (art.1 ustawy)
  2. Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej (art.2 ustawy )
  3. Dostęp w rozumieniu ustawy to (art.3 ustawy):
   • uzyskanie informacji
   • wgląd do dokumentów urzędowych
   • dostęp do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów

  Ograniczenia w udostępnianiu informacji publicznej :

  • wynikają z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,
  • ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy

  Sposoby udostępniania informacji publicznej:

  • ogłaszanie informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej
  • udostępnianie na wniosek (może być to ustny wniosek)
  • w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych
  • przez zainstalowanie urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z tą informacją

  Obowiązki udostępniającego informację publiczną

  • Informacje udostępniane poza BIP są oznaczane danymi określającymi podmiot, danymi określającymi tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji, danymi określającymi tożsamość osoby, która udostępniła informację, datę udostępnienia
  • Podmiot jest zobowiązany zapewnić możliwość kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk
  • Podmiot jest zobowiązany zapewnić możliwość przesłania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie używany nośnik informacji

  Terminy

  • Udostępnianie informacji publicznej odbywa się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku , z zastrzeżeniem,
   że w przypadku gdy termin 14 dni jest niemożliwy do spełnienia podmiot powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację (nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku)

  Koszty udostępniania informacji publicznej

  • W przypadku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, gdy podmiot ponosi dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku podmiot może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom

  Odmowa udostępnienia informacji publicznej

  • Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w formie decyzji
   (wydanej na podst. przepisów Kpa )
  • Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni
  • Wnioskodawca może wystąpić do podmiotu o ponowne rozpatrzenie sprawy
  • Do skarg rozpatrywanych w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej generalnie stosuje się przepisy o NSA
  • Osobie, której odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji

  Kary

  • Kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi nie udostępnia informacji publicznej podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

  Biuletyn Informacji Publicznej

  • Tworzony na podstawie art. 9 ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz przepisów rozporządzenia MSWiA w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 13.04.2015 Data publikacji: 13.04.2015 20:01 Data ostatniej modyfikacji: 01.06.2015 11:15
  Autor: Justyna Bioły-Kobylańska Osoba publikująca: Justyna Bioły-Kobylańska Osoba modyfikująca: Justyna Bioły-Kobylańska
  Rejestr zmian