Załatwianie spraw w Izbie Celnej

  Załatwianie spraw w Izbie Celnej

  I. Właściwość miejscowa organów

  II. Właściwość rzeczowa

  1. W sprawach celnych

  2. W sprawach podatkowych w zakresie podatków importowych

  3. W sprawach podatku akcyzowego

  4. W sprawach gier

  5. W sprawach dotyczących transportu drogowego

  6. W sprawach egzekucyjnych

  7. W sprawach likwidacji towarów

  8. W sprawach z zakresu INTRASTAT

  9. W sprawach karnych skarbowych

  III. Należy pamiętać,że

   

   

   

  I. Właściwość miejscowa organów

   

  Właściwość miejscowa organów, tj. Dyrektora Izby Celnej w Opolu, podległego mu Naczelnika Urzędu Celnego w Opolu, a także wchodzących w strukturę Urzędu oddziałów celnych, została określona w następujących aktach prawnych:

  1. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej ( tekst jednolity Dz. U
   .z 2013 r., poz. 1404 z późn. zm. );
  2. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib (Dz. U. Nr 180, poz. 1404);
  3.  rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 481).

  II. Właściwość rzeczowa 

   

  Właściwość rzeczowa i sposób załatwiania spraw wynika z poniżej przedstawionych przepisów:

   

  1. W sprawach celnych:

  • ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 727);
  • rozporządzenie Rady (EWG) NR 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. U. UE L 302.1 z dnia 19 października 1992 r. z późn. zm.),
  • rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. U. UE L 253.1 z dnia11 października 1993r. z późn. zm.)

  Informacja o szczegółowym trybie załatwiania spraw w  Referacie  Przeznaczeń  Celnych  i  Obsługi  Przedsiębiorców  -  tel. 77 / 402 32 28

   

   

   

  2. W sprawach podatkowych w zakresie podatków importowych:

  • ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. Nr 177 z 2011 r., poz.1054 z późn. zm.);
  • ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 752 z późn. zm.).

  Informacja o szczegółowym trybie załatwiania poszczególnych spraw podatkowych w zakresie podatków importowych  w  Referacie  Przeznaczeń  Celnych  i  Obsługi  Przedsiębiorców  -  tel. 77 / 402 32 28

   

   

   

  3.W sprawach podatku akcyzowego:

  •  ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 752 z późn. zm.);
  •  rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy ( Dz.U. z 2015 r., poz.423),
  •  rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie akcyzy (Dz.U. z 2015 r., poz. 422)

  Informacja o szczegółowym trybie załatwiania poszczególnych spraw w zakresie podatku akcyzowego  w  Referacie  Akcyzy  i  Gier  -  tel.  77 / 402 32 47
  ( 21  lub  69 )

   

   

   

  4.W sprawach gier:

  • ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.)

  Informacja o szczegółowym trybie załatwiania poszczególnych spraw w zakresie gier hazardowych w  Sekcji  Dozoru  -  tel.  77 / 402 32 38

   

   

   

  5. W sprawach dotyczących transportu drogowego:

  •  ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1414 z późn. zm.);
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)

  Informacja o szczegółowym trybie załatwiania poszczególnych spraw w zakresie transportu drogowego w  Referacie  Przeznaczeń  Celnych  i  Obsługi  Przedsiębiorców  -  tel. 77 / 402 32 28

   

   

   

  6. W sprawach egzekucyjnych :

  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity w Dz. U. z 2014 r. poz. 1619);
  •  ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

  Informacja o szczegółowym trybie załatwiania poszczególnych spraw w zakresie postępowania egzekucyjnego w Wydziale Egzekucji i Likwidacji Towarów - tel.77/400 67 68.

   

   

   

  7. W sprawach likwidacji towarów:

  •  ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 z późn. zm.).

  Informacja o szczegółowym załatwiania poszczególnych spraw w zakresie likwidacji towarów w Wydziale Egzekucji i Likwidacji Towarów- tel.77 400 67 68.

   

   

   

  8. W sprawach z zakresu INTRASTAT:

  • ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 727);
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT (Dz. U. Nr 216, poz. 1422).

   

   

  9. W sprawach karnych skarbowych:

  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks Karny Skarbowy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 186 z późn. zm.);
  • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.).

  Informacja o szczegółowym trybie załatwiania poszczególnych spraw w zakresie postępowania karnego skarbowego w  Referacie  Dochodzeniowo – Śledczym  - tel.  77/ 402 32 16

   

   


  III. Należy pamiętać, że:

  1. W zakresie spraw administracyjnych obowiązuje ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity w Dz. U. z 2014 r., poz. 1628 z późn.zm.) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r.
   w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).
    
  2. W zakresie ogólnych zasad postępowania w przypadku wpływu dokumentów, trybu postępowania z aktami w toku bieżącej pracy i ich obiegu, zapewniające tym samym jednolity sposób tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania akt /sposób przyjmowania spraw/: zarządzenie nr 66 Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w izbach celnych i składnic akt w urzędach celnych oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w administracji celnej oraz stanowiąca załącznik nr 1 do zarządzenia instrukcja kancelaryjna(Dz. Urz. MF).
    
  3. W sprawach skarg i wniosków stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 12.05.2015 Data publikacji: 13.04.2015 20:15 Data ostatniej modyfikacji: 13.04.2015 20:15
  Autor: Justyna Bioły-Kobylańska Osoba publikująca: Justyna Bioły-Kobylańska Osoba modyfikująca: Justyna Bioły-Kobylańska
  Rejestr zmian